Japanese Sword Inventory #________


Blade Type: __Tachi __Katana __Wakizashi __Tanto __Yari __Naginata __Ken

Length: ______cm __Shinogi-zukuri __Hira-zukuri __Shobu-zukuri ____Other

Blade Width at: Machi ________cm  Yokote _______cm

Sori: ______cm __Koshi __Tori __Saki

Mune: __Ihori __Mitsu __Maru (__Mune-yaki)

Horimono: __Bohi  __Bohi & Soehi ___Bonji Other __________________ 

Kitae: __Itame __Mokume __Masame __Ayasugi __Muji

Hamon: __Suguha __Gunome __Choji __Notare __Hitatsura __Midare

Activity: __Sunagashi __Chikei __Inazuma __Ashi __Jo __Kinsuji __Ji-nie

Utsuri: __Bo __Midare __Choji __ Shirake __Jifu __None

Boshi: __O-maru __Ko-maru __Togari __Midare-komi __Yakizume __Jizo

Kissaki: __Ko-kissaki __Chu-kissaki __O-kissaki __Ikubi 

Nakago: __Ubu __Suriage __O-suriage __Machi-okuri

Nagako Length: _________cm Mekugi-ana: #______ 

Nakago Shape: __Futsu __Tanago __Furisode __Kijimata __Shirihari

Nakago-jiri: __Kengyo __Katayama __Kurijiri __Kiri __Haagari __Katasogi

Yasuri-me: __Yokayasuri __Kattesagari __ Katteagari __Sujikai

      __Higaki __Kesho __Takanoha

Mei: __________________________________________________

   __________________________________________________

   __Mu-mei __Gi-mei __Dai-mei __Kin-mei __Shu-mei 

Date: _________________________________________________

School:________________________ Period:_______________

          [oshigata]
KOSHIRAE: __Buke__Tachi__Handachi __Hamadashi __Aikuchi __Shingunto

     __Kaigunto __Kyugunto __Shirasaya

Tsuba: ___Iron ___Kinko[__________________________]

   Shape:___________ Description:_________________________________

   Mei:______________ School:_________ Period:_____________________

Fuchi/Kashira: ___Iron ___Kinko[__________________]

   Mei:______________ School:_________ Period:____________________ 

   Description:____________________________________________________

Menuki: _____________________________________________________________

Habaki: ________________________ Seppa: _____________________________

Ito:(material/color/style)___________________________________________

Same':_________________________________________________

Saya: _________________________________________________

Date Acquired:________________ Cost:___________________

Provenance:____________________________________________

Papers: NBTHK_______________ NTHK______________________

Comments:___________________________________________________________

     ___________________________________________________________

References: ________________________________________________________

      ________________________________________________________

                [Photo]


BACK